loading
Algemene voorwaarden

© Algemene voorwaarden Chapewerken Knockaert 2022

D eze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot deze website en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Chapewerken Knockaert waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Moerdijkstraat 85, 8480 Ichtegem (hierna genoemd “Chapewerken Knockaert”). Deze Algemene Voorwaarden en het privacy beleid is van toepassing op de diensten van Chapewerken Knockaert BVBA. Door de toegang en het gebruik van Chapewerken Knockaert verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, worden hier gedefinieerd met hun betekenis.

Chapewerken Knockaert: Chapewerken Knockaert.be, en geaffilieerde websites waaronder de website waarop u zich momenteel bevindt.

Chapewerken Knockaert: de vennootschap Chapewerken Knockaert, met maatschappelijke zetel in de Moerdijkstraat 85, 8480 Ichtegem, en met ondernemingsnummer BE 0681 537 836.

Bezoeker: eender welke geregistreerde Bezoeker of niet-geregistreerde Bezoeker van Chapewerken Knockaert.

Gebruikersgegevens: elke informatie die door de Gebruiker geleverd wordt bij het aanvragen of leveren van een Dienst of Opdracht, alsook elke andere informatie, beeldmaterialen en teksten die door de Gebruiker verstrekt wordt.

Joeri: Gebruiker die Chapewerken Knockaert gebruikt als natuurlijk persoon of rechtspersoon met als doel informatie of prijsvoorstellen te ontvangen via Affiliate Partners, Vakmannen of Chapewerken Knockaert met betrekking tot de door de Joeri geplaatste Opdracht.

Vakman: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een samenwerking afgesloten heeft met een Affiliate Partner of met Chapewerken Knockaert als Gebruiker met als doel de Joeri een prijsvoorstel te maken met betrekking op de door de Joeri geplaatste Opdracht.

Affiliate Partner: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een samenwerking met Chapewerken Knockaert heeft afgesloten Opdrachten van Joeri’s te verwerken met als doel de Joeri in contact nemen brengen met één of meerdere Vakmannen die een prijsvoorstel kunnen opmaken voor de door de Joeri geplaatste Opdracht.

Dienst: de dienstverlening die door Chapewerken Knockaert wordt aangeboden via Chapewerken Knockaert, bestaande uit onder meer het versturen van Opdrachten en het aanbieden van het Platform.

Opdracht: Een door de Joeri aangevraagde Dienst met als doel de ingevoerde Gebruikersgegevens ter beschikking te stellen aan Vakmannen en Affiliate Partners die op hun beurt contact kunnen opnemen met de Joeri.

Platform: het door Chapewerken Knockaert via de website www.chapeknockaert.be, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Gebruikers Opdrachten en Gebruikersgegevens kunnen bekijken, wijzigen, opvragen of aanpassen.

2. Identiteit en Contact Vestigingsadres Chapewerken Knockaert BVBA Moerdijkstraat 85 8480 Ichtegem

Bereikbaarheid Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur Telefoonnummer: +32 051/35 89 40 Gsm: 0496/24 50 26

E-mailadres: info@chapeknockaert.be Ondernemingsnummer: BE 0505 607 946 BTW-nummer: BE 0505 607 946

3.4. Toepasselijkheid 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Joeri en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Chapewerken Knockaert en Gebruikers. Door de toegang en het gebruik van Joeri verklaart de Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden. Chapewerken Knockaert houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik informatie te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Door het gebruik van Joeri, gaat de Bezoeker akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

3.2. Indien de via Chapewerken Knockaert aangeboden Diensten onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

3.3. De eventuele Algemene Voorwaarden (m.i.v. aankoopvoorwaarden) van Gebruikers worden verworpen, tenzij uitdrukkelijk, en schriftelijk, anders werd overeengekomen.

3.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Chapewerken Knockaert zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4.3. Alle informatie die via Knockaert door Chapewerken Knockaert wordt gepubliceerd, kan te allen tijde door Chapewerken Knockaert gewijzigd, gecorrigeerd of geactualiseerd worden.

4.4 Chapewerken Knockaert behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Chapewerken Knockaert behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

5. Aansprakelijkheid 5.1 Chapewerken Knockaert is niet verantwoordelijk voor keuzes die de Bezoeker maakt op basis van informatie die deze vond op Chapewerken Knockaert. Chapewerken Knockaert kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor onenigheden, schade of gevolgschade opgelopen naar aanleiding van een samenwerking die voortvloeit uit het gebruik of Diensten van Chapewerken Knockaert.

5.2 Chapewerken Knockaert is bij enige overeenkomsten tussen de Joeri en Affiliate Partner of Vakman geen partij. Chapewerken Knockaert kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Joeri om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Joeri jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.3 De Bezoeker kan via verschillende hyperlinks doorverwezen worden naar andere websites. Chapewerken Knockaert is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of schade die voortvloeit uit het raadplegen van externe websites.

5.4 Chapewerken Knockaert garandeert op geen enkele wijze dat Vakmannen voldoen aan enige wettelijke eisen (m.i.v. vestigingsvereisten en vereisten inzake het uitoefenen van gereglementeerde beroepen). Het is aan de Joeri om zich naar behoren te informeren aangaande de desbetreffende Vakmannen.

5.5. Chapewerken Knockaert garandeert niet dat Chapewerken Knockaert ononderbroken online zal zijn, maar stelt alles in het werk om bovenmatige downtime te vermijden. Een gebruikelijke downtime wegens updates, stroompannes, onderhoud van de server etc. is uiteraard onvermijdelijk.

5.6. Chapewerken Knockaert behoudt zich het recht voor om Accounts van Gebruikers af te sluiten. In voorkomend geval zal Chapewerken Knockaert op geen enkel wijze enige vergoeding verschuldigd zijn. Indien een Account van een Gebruiker afgesloten wordt, zal Chapewerken Knockaertdienaangaande de reden kenbaar maken. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

5.7. Betreffende de intellectuele eigendomsrechten van derden wordt verwezen naar de onderstaande bepalingen ter zake.

6. Verplichtingen van de Gebruikers 6.1 De Gebruiker die beslist gebruik te maken van de Diensten van Chapewerken Knockaert verbindt zich ertoe om geen misleidende of bewust onjuiste informatie te verstrekken en dat alle Gebruikersgegevens die hij verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd en handelingsbekwaam is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van Opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden, geen inbreuk te maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), en geen contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Chapewerken Knockaert niet zal schaden.

7. Verplichtingen van de Vakman en Affiliate Partner 7.1 Het gebruik van de Gebruiksgegevens die door middel van Chapewerken Knockaert door Vakmannen en Affiliate Partners worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en de daarbij horende legitieme interesses. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam).

9. Intellectuele eigendom 9.1 Chapewerken Knockaert is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Bezoekers hebben geen enkel recht op het kopiëren, bewerken, verspreiden & publiceren van elementen van Buldit. Onder die elementen behoren onder andere de teksten, afbeeldingen, database gegevens, formulieren, bladschikking, broncode, objectcodes, data, iconen, merken, handelsnamen, logo's, grafische elementen, slogans en lay-outs.

9.2 De Gebruiker machtigt uitdrukkelijk Chapewerken Knockaert BVBA om zijn Gebruikersgegevens, teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, grafieken, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren die doorgegeven wordt via het Platform of bij het invullen van een Opdracht.

9.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie, communicatie of beeldmateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Chapewerken Knockaert volledig van alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op Buldit, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

10. Uitsluiting 10.1 Chapewerken Knockaert behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Chapewerken Knockaert, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien: – de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; – de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; – de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving

11. Melding van Inbreuk 11.1 Indien een Bezoeker van mening is dat bepaalde informatie op Joeri onrechtmatig is kan hij dit aan Chapewerken Knockaert melden door middel van de daartoe bestemde contactformulieren. Aan de hand van de door deze Bezoeker op te geven gegevens zal Chapewerken Knockaert de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Chapewerken Knockaert gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Chapewerken Knockaert worden verwijderd. Bij het doorgeven van een melding vrijwaart de Bezoeker Chapewerken Knockaert voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Chapewerken Knockaert lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

12. Overmacht 12.1 Chapewerken Knockaert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Chapewerken Knockaert ontsnapt.

13. Privacy 13.1. De Bezoeker verklaart zich akkoord met het Privacybeleid van Chapewerken Knockaert, te consulteren via deze “link” .14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden 14.1 Chapewerken Knockaert houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik de Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De Gebruiker zal via een nieuwsbrief of op een andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van Chapewerken Knockaert na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. Chapewerken Knockaert BVBA behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van Chapewerken Knockaert op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 15.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de nietigheid en de uitvoering van de overeenkomst, zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde.